НЭГ АкадемиТөслийн ерөнхий зорилго

21-р зууны боловсролын онлайн порталыг байгуулан ажиллуулж,

 

мо

нгол хүн бүр 
интернет ашиглан өөрийн мэдлэг, чадвараа насан туршдаа тасралтгүй дээшлүүлж байх бололцоог бүрдүүлэх бүх нийтийн боловсролын шинэ хандлагыг эхлүүлнэ. 

Төслийн үр дүн (2013 он)

Эхний 100 видео хичээл бүхий онлайн портал сайтыг ашиглалтад оруулна. Портал монгол хэл дээр ажиллана.


Төслийн товч санаа


Өнөө цагт дэлхийн олон оронд Боловсролын нээлттэй нөөц материал - Open Educational Resources (OER)Бүх нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн сургалтад - Massive open online course (MOOC) тулгуурласан боловсролын системийн шинэчлэл, өөрчлөлтийг өргөнөөр хэрэгжүүлж байна. Жишээлбэл:


Массачусетсийн Технологийн Их Сургуулийн хичээлийн нээлттэй хөтөлбөр -

Ерөнхий, дунд боловсролд -  

БНХАУ, Африкийн жишээ -

Төслийн эхний шатанд Khan Academy-ийн 3000 гаруй видео хичээлээс 100-г сонгон авч монгол хэл рүү орчуулан гаргана. Бүх хичээлүүд Creative Commons лицензийн дагуу тавигдана.

НЭГ Академи төслийн дараагийн үе шатанд гадаад, дотоодын их дээд, ерөнхий боловсролын сургуулиуд, мэргэжлийн болон албан бус сургалтын нээлттэй хичээлүүдээс үнэ төлбөргүйгээр, монгол хэл дээр хэрэглэхээр тавина. 


Нээлттэй боловсрол, онлайн сургалтын шинэ хандлагыг эрчтэй сурталчилж, бүх талын хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ.


Сургалтын нээлттэй материал, видео хичээл бэлтгэх хөдөлгөөнийг өрнүүлж, эрдэмтэн, багш нар, олон нийтийн өргөн оролцоог хөхүүлэн дэмжсэн хууль эрх зүй, санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлнэ.

Comments